Adresa
Marka Marulića 2,
71000 Sarajevo
Telefon / Fax
+387 33 214-481
+387 33 556-905
Email
info@arhivfbih.gov.ba


  •  BRANKO MIKULIĆ

 

branko

Branko Mikulić; rođen je 10. 06. 1928. u Podgrađu kod Gornjeg Vakufa, a umro je  12. 04. 1994. u Sarajevu. Učesnik je Narodno-oslobodilačkog rata od 1943. godine, bio sekretar partijskih komiteta u nekoliko srezova i predsjednik Skupštine sreza Sarajevo. 1965. godine izabran je za sekretara Centralnog Komiteta Saveza komunista BiH, a poslije toga za sekretara Izvršnog komiteta Centralnog Komiteta Saveza komunista BiH.
1967. godine izabran je za predsjednika Izvršnog vijeća Skupštine SRBiH. Od 1969. do 1978. bio je predsjednik Centralnog komiteta Saveza komunista BiH i član Predsjedništva Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije. U periodu između XI i XII kongresa Saveza komunista Jugoslavije bio je član Predsjedništva Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije sa jednogodišnjim mandatom.

1982. izabran je za predsjednika Predsjedništva SR Bosne i Hercegovine. Bio je predsjednik Organizacionog komiteta XIV Zimskih olimpijskih igara » Sarajevo 84«.

1984. izabran je za člana Predsjedništva SFR Jugoslavije i s te dužnosti za predsjednika Saveznog izvršnog vijeća.

Objavio je knjige: »Za šta, a protiv čega« ( Sarajevo, 1975), »Rasprave« ( Sarajevo, 1978) i »Titovim putem« ( Sarajevo, 1979).

Zbirka se sastoji od dokumenata iz privatnog, poslovnog i javnog života Branka Mikulića, u ukupnoj količini: 46 fascikli, 44 registratora i 10 omota, tj. 12 m¹

 
  • Dijelovi tehničke dokumentacije Kasarne «VIKTOR BUBANJ» i dijelovi tehničke dokumentacije - Sarajevo, koja se odnosi na objekte federalnih organa

 

Dijelovi tehničke dokumentacije koja se odnosi na objekte Kasarne «Viktor Bubanj» za period 1954-1991. godine i dijelovi tehničke dokumentacije koja se odnosi na objekte federalnih organa za period 1974-1997. godine, a sastoji se od izvedbenih i glavnih projekata, kao i druge prateće dokumentacije (u količini od 21 arhivske kutije, 2 m¹)

Nema podataka o stvaraocu čijim je radom građa nastala. Preuzeta je u djelimično sređenom stanju, dijelom odložena u fascikle, kao i u rasutom stanju.
 
  • FONDACIJA ZA ODRŽIVI RAZVOJ - SARAJEVO

sl4

Fondacija za održivi razvoj Sarajevo osnovana je Odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine od 05. 07. 2001. godine («Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine», broj: 34/01). Fondacija je nastala spajanjem Fondacije lokalnog razvoja (FLR), koja je osnovana Odlukom Vlade od 27. 05. 1999.godine («Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine», broj: 23/99) i Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Fondacije lokalnog razvoja od 04. 08. 1999. godine («Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine», broj: 35/99) i Fondacije za obuku, zapošljavanje, demobilizaciju, reintegraciju i javne radove koja je osnovana Uredbom Vlade od 25. 07. 1996. godine («Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine», broj:14/96) i Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o osnivanju Fondacije za obuku, zapošljavanje, demobilizaciju, reintegraciju i javne radove od 03. 07. 1997. godine («Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine», broj: 15/97).

Projekt javnih radova i zapošljavanja «Lora» sastoji se od opće, pravne, personalne, finansijske i projektne dokumentacije od 1996–2001. godine, u količini od 241 arhivske kutije i 12 knjiga, tj. 25 m¹.
 
  • HUMANITARNA ORGANIZACIJA UDRUŽENJA PENZIONERA "SANUS"

 

Humanitarna organizacija udruženja penzionera «Sanus» Sarajevo osnovana je na Osnivačkoj Skupštini građana penzionera 30. 10. 1993. godine, a prestala s radom Odlukom Skupštine Humanitarne organizacije udruženja penzionera «Sanus» od 10. 03. 2004. godine.

Građa sadrži: opću, pravnu, personalnu, finansijsku, djelovodni protokol od 1993-2004. godine, u količini od 16 arhivskih kutija i 1 (jedne) knjige, tj. 1,6 m¹. Predavalac nije uslovio korištenje registraturne i arhivske građe.
 
 
  • POTPREDSJEDNIK FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Predsjednik i Potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine ustanovljeni su Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine - poglavlje B članom 2. («Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine», broj: 1/94), kao izvršna vlast Federacije Bosne i Hercegovine.

Preuzeti fond (2004.) sadrži građu opće, pravne, personalne, finansijske i osnovne djelatnosti, te evidencije (djelovodni protokol - 1997-2002, matična knjiga 1996-2004, evidencija o pečatima od 1996-2004.godine), u količini od 71 arhivske kutije, odnosno 7,1 m¹). Kod stvaraoca su ostali dijelovi, i to: finansijska i personalna (aktivna) građa.
 
  • ZAVOD ZA PLATNI PROMET FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE - SREDIŠNJI URED U SARAJEVU

Zavod za platni promet osnovan je Zakonom o unutrašnjem platnom prometu Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", br. 2/95).

U arhiv je preuzeta opća, pravna, samoupravna, personalna, investiciono-tehnička, statistička dokumentacija platnog prometa, djelovodni protokoli i pomoćne knjige, interne knjige, itd. od 1995-2001. godine, u količini 167 arhivskih kutija, 13 paketa i 10 knjiga. Građa je registraturski sređena.


Korištenje arhivske građe u Arhivu Federacije regulisano je Zakonom o arhivskoj građi Federacije.