Select your language

Arhiv Federacije je od svog nastajanja aktivno radio na prikupljanju i čuvanju periodike. Trenutno Arhiv Federacije raspolaže s 32 različite vrste časopisa / novina u kojih je svrstano 24.548 primjeraka novina / časopisa i 752 knjige ukoričenih novina / časopisa iz perioda 1943–2019. godine, te 8 veoma vrijednih digitalizovanih glasila iz perioda 1884–2010. godine. U Arhiv Federacije periodika je pristizala primopredajom od strane pravnih i fizičkih lica, razmjenom sa srodnim ustanovama, kupovinom periodike kao što su službena glasila i dnevna štampa te poklanjanjem. Znatnu količinu periodike Arhiv Federcaije zaprimio je od strane Federalnog zavoda za statistiku i Federalnog hidrometeorološkog zavoda i od strane novinske kuće „Oslobođenje“ d.o.o. Sarajevo.

Arhiv Federacije je dio novinskih primjeraka i časopisa zaprimio u ukoričenom obliku, dok je znatan dio ukoričio vlastitim sredstvima, kako bi istu zaštitio od eventualnog oštećenja, uništenja i propadanja, te je učinio dostupnijom korisnicima. Dosadašnja iskustva u radu sa korisnicima arhivske građe u Arhivu Federacije nam govore da najveći broj korisnika upravo potražuje ovu vrstu građe, pa će jedan od zadataka Arhiva Federacije u narednom periodu biti pretvaranje iste u digitalni oblik, kako bi u istom bila dostupna svim zainteresiranim korisnicima.

Ukoriceni primjerci casopisa

Ukoričeni primjerci časopisa