Adresa
Marka Marulića 2,
71000 Sarajevo
Telefon / Fax
+387 33 214-481
+387 33 556-905
Email
info@arhivfbih.gov.ba

 Arhiv Federacije osnovan je 1994. Zakonom o ministarstvima i drugim organima državne uprave Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine  Federacije br. 2/94). Članom 22. istoga zakona, odreðeno je da Arhiv Federacije, kao državna upravna organizacija na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, vrši stručne i druge poslove koji se odnose na: 

  • evidentiranje, sreðivanje, obradu, zaštitu i korišćenje ukupne arhivske graðe i registraturskog materijala;
  • izradu metodskih uputstava, standarda i normativa za arhivsku djelatnost;
  • razvoj arhivske djelatnosti u Federaciji;
  • mjere osiguranja i zaštite arhivske graðe;
  • struèni nadzor nad čuvanjem i zaštitom registraturskog materijala i arhivske graðe i odabiranje arhivske graðe iz registraturskog materijala, izdvajanje uvjerenja, potvrda i drugih zvaničnih isprava o činjenicama i dokazima koji se nalaze u graði koju čuva;
  • stručno usavršavanje radnika arhivske službe i naučno - istraživački i publicistički rad u arhivskoj djelatnosti kao i meðunarodnu arhivsku saradnju.

Arhiv Federacije zapoćeo je s radom 01. 06. 1997 .godine, kad je Vlada Federacije BiH imenovala direktora i zamjenika direktora Arhiva i kad je izvršena djelimična popuna službeničkih mjesta u Arhivu.


Danas je status Arhiva Federacije reguliran Zakonom o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 19/03). Članom 27. odreðeno je da je Arhiv samostalna federalna ustanova.

Arhiv Federacije nadležan je za arhivsku i registraturnu graðu nastalu djelovanjem Parlamenta Federacije, Predsjednika i Potpredsjednika Federacije, Vlade Federacije, federalnih organa uprave, federalnih ustanova, drugih federalnih institucija, udruženja graðana i drugih pravnih lica koja su organizirana na nivou Federacije.

Nakon preuzimanja arhivske graðe, zadatak Arhiva je: njeno sreðivanje, arhivistička obrada, izrada naučno-informativnih sredstava, objavljivanje arhivske graðe, davanje graðe na korištenje, kao i organizacija izložbi arhivske graðe. Arhiv preduzima tehničke i tehnološke mjere zaštite arhivske graðe i omogućuje korištenje arhivske graðe.