Select your language

SEKTORI:

-Sektor za zaštitu arhivske građe u Arhivu  
-Sektor za
pravne, finansijske poslove i zaštitu građe van Arhiva

Sektor za zaštitu arhivske građe u Arhivu obavlja stručne i druge poslove koji se odnose na: prijem, smještaj i kompletiranje arhivske građe; arhivističko sređivanje i stručnu tehničku obradu arhivske građe u Arhivu, te njeno čuvanje i održavanje; vodi evidenciju o preuzetoj arhivskoj građi – vodi inventar primljenih fondova i zbirki; digitalizaciju i arhivske i bibliotečke građe; izradu naučno-informativnih sredstava (vodiča, inventara i slično); planiranje i provođenje mjera sigurnosti i zaštite arhivske građe; vođenje evidencije o korisnicima i istraživačima arhivske građe; na zahtjev pravnih i fizičkih lica vrši istraživanje podataka i izdavanje uvjerenja iz arhivske građe koju posjeduje Arhiv; obezbjeđuje korištenje bibliotečke i arhivske građe u čitaonici Arhiva; obavlja istraživačku i izdavačku djelatnost; vrši istraživanje arhivske građe u zemlji i inostranstvu u svrhu dopunjavanja i kompletiranja arhivskih fondova i zbirki; publiciranje tih rezultata kao zasebnih publikacija ili kroz stručne i naučne časopise, ili druge vidove izdavačkog karaktera uobičajene za arhivsku djelatnost; vrši pripremanje i replikaciju materijala za WEB prezentaciju Arhiva; organiziranje i prezentaciju tematskih i drugih izložbi arhivskih dokumenata; pripremanje prigodnih predavanja, savjetovanja i okruglih stolova samostalno ili u saradnji s drugim arhivima u zemlji i inostranstvu; vrši saradnju sa sredstvima informisanja; vrši pripremu prednacrta i nacrta zakona i drugih propisa iz oblasti arhivske djelatnosti, te učestvuje u pripremi i izradi općih akata Arhiva; učestvovanje u međunarodnoj arhivskoj saradnji i vrši druge poslove koji se odnose na pitanja iz nadležnosti ovog sektora.

Sektor za pravne, finansijske poslove i zaštitu građe van Arhiva obavlja upravne i finansijske poslove kao i stručne poslove iz nadležnosti Arhiva: vrši arhivistički stručni nadzor nad radom, čuvanjem i zaštitom arhivske i registraturne građe van Arhiva; pruža savjetodavnu pomoć u radu registratura; vrši odabiranje arhivske građe iz registraturne građe u organima uprave, službama za upravu i drugim pravnim licima koja su pod stručnom nadležnošću Arhiva; vodi bazu podataka o svim registriranim stvaraocima i imaocima arhivske i registraturne građe u Federaciji Bosne i Hercegovine koji su pod stručnom nadležnošću Arhiva; vrši prijem arhivskih knjiga i evidentira potrebne podatke iz istih; inicira pokretanje upravnog, prekršajnog ili krivičnog postupka protiv nesavjesnih i neodgovornih imalaca i stvaralaca registraturne i arhivske građe, te vrši druge poslove iz nadležnosti sektora.