SEKTORI:

    Sektor za pravne, finansijske poslove i zaštitu građe van Arhiva;
    Sektor za poslove smještaja, zaštite i obrade arhivske građe u Arhivu  
    Sektor za INDOC službu naučno-istraživačke, izdavačke i kulturno-obrazovne poslove

    Sektor za pravne i finansijske poslove i zaštitu građe van Arhiva

priprema prednacrte i nacrte zakona i drugih propisa iz oblasti arhivske djelatnosti; priprema nacrte srednjoročnih i godišnjih programa rada; vrši arhivistički inspekcijski nadzor nad čuvanjem i zaštitom arhivske i registraturne građe van Arhiva; pruča savjetodavnu pomoć u radu registratura; pruža pomoć u odabiranju arhivske iz registraturne građe; inicira pokretanje upravnog, prekršajnog ili krivičnog potupka protiv nesavjesnih i neodgovornih imalaca i stvaralaca registraturne i arhivske građe; daje dokumente na uvid i korištenje; izdaje kopije, uvjerenja i druge isprave na osnovu činjenica sadržanih u građi koju čuva.

    Sektor za poslove smještaja, zaštite i obrade arhivske građe u Arhivu

učestvuje u pripremi prednacrta i nacrta zakona i drugih propisa iz oblasti arhivske djelatnosti i nacrta srednjoročnih i godišnjih programa rada; obavlja prijem, smještaj, sređivanje i arhivističku obradu preuzete arhivske građe; vrši istraživanja, prikupljanje i preuzimanje arhivske građe razmjenom, depozitom, otkupom, kao i poklonima od pravnih i fizičkih lica; preduzima mjere zaštite arhivske građe u miru, prilikom vanrednih stanja, u ratnom stanju i u vremenu neposredne ratne opasnosti; izrađuje naučno-informativna pomagala (inventare, vodiče, preglede fondova i zbirk

    Sektor za INDOC službu, naučno-istraživačke, izdavačke i kulturno obrazovne poslove

učestvuje u pripremi prednacrta i nacrta zakona i drugih propisa iz oblasti arhivske djelatnosti i nacrta srednjoročnih i godišnjih programa rada; obrađuje fondove i zbirke stvarajući bazu podataka za arhivski informacioni sistem i jedinstvenu INDOC službu Federacije u ovoj oblasti; pretražuje i pruža informacije korisnicima iz arhivskoga fonda; osigurava korištenje bibliotečkog fonda Arhiva; obavlja istraživačku i izdavačku djelatnost, samostalno ili u saradnji s drugim naučnim radnicima i ustanovama radi na naučnim projektima, učestvuje  na stručnim i naučnim skupovima, evidentira arhivsku građu u inostranstvu; organizuje izložbe arhivskih dokumenata, seminare, kurseve i druge vidove obrazovanja i stručnog usavršavanja.